» "باران" :: ۱۳٩٦/٦/۱۱
» "آزادی " :: ۱۳٩٦/٤/٢٢
» "کلمات" :: ۱۳٩٦/۳/٥
» ""هوایی"" :: ۱۳٩٦/۳/۱
» "آزادی" :: ۱۳٩٥/۱۱/٢٠
» " جمعه بازار" :: ۱۳٩٥/۱٠/٦
» "گمشده" :: ۱۳٩٥/٦/۱۳
» "عادت " :: ۱۳٩٥/٤/۱٠
» "سفر" :: ۱۳٩٥/۱/۱٧
» "دوگانگی" :: ۱۳٩٤/۱٢/۱۳
» "شاعر" :: ۱۳٩٤/۱۱/٦
» "نام تو" :: ۱۳٩٤/۱٠/٢۳
» "فروغ" :: ۱۳٩٤/۸/۱٩
» "تنهایی" :: ۱۳٩٤/٧/٢۸
» "باد"و"آب" :: ۱۳٩٤/٦/۱٥
» "شب طولانی" :: ۱۳٩٤/٥/٢٠
» "واژه های گم شده" :: ۱۳٩٤/٤/۱۱
» " چند پرنده" :: ۱۳٩٤/۱/٢٢
» " سرزمین من " :: ۱۳٩۳/۱٢/٥
» "خواب" :: ۱۳٩۳/۸/۱٦
» پشت صحنه ی "قیصر" :: ۱۳٩۳/٦/٤
» "شهر" :: ۱۳٩۳/٥/۱٢
» " حسرت " :: ۱۳٩۳/٤/٤
» "ایستگاه قطار" :: ۱۳٩۳/۳/٢٧
» "کوچ" :: ۱۳٩۳/٢/٢٠
» "مهمانی" :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٦
» بعد از ظهر سرد زمستانی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱
» "عاشقانه4" :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» . . . . . . . :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» "صف عشق" :: ۱۳٩٢/٧/٧
» "ملاقات" :: ۱۳٩٢/٦/۱
» "مسافر" :: ۱۳٩٢/٥/٤
» " دلتای تنهایی" :: ۱۳٩٢/٤/۱٧
» "طلب گاری" * :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» "طلب گاری" * :: ۱۳٩٢/۳/٢٩
» " هذیان" :: ۱۳٩٢/٢/۱۳
» " سفر خیالی " :: ۱۳٩٢/٢/۱
» " انتهای جهان " :: ۱۳٩۱/۱٢/۱۸
» . . . . . . . :: ۱۳٩۱/۱٢/۸
» " آوازه خوان " :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» "عاشق" :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» " کابوس " :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٤
» "نسیم " :: ۱۳٩۱/۸/۸
» " صندلی خالی " :: ۱۳٩۱/٧/٢٩
» "گرگ و میش" :: ۱۳٩٠/۳/۱۳
» "بال پروانه" :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» " گمشده " :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
» چون به هم می رسیم :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
» " اتاق ایزوله " :: ۱۳۸٩/٥/٢٠
» "تصویری از یک منظره ی بایر" :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٦
» " معصوم " :: ۱۳۸۸/٧/۳
» شب تیره :: ۱۳۸۸/٦/٤
» " عاشقانه 3 " :: ۱۳۸۸/٢/٢٦
» " کوچه های پیچ در پیچ " :: ۱۳۸۸/٢/۱٠
» سفرنامه 1 :: ۱۳۸۸/۱/۱٩
» سپید :: ۱۳۸٧/۱٢/٩
» " بازی " :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٧
» " رویای بهم ریخته " :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۱
» "وسط " :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٦
» " بارها " :: ۱۳۸٧/۱٠/۸
» "شب بی قرار " :: ۱۳۸٧/۱٠/۱
» "پرتره " :: ۱۳۸٧/٩/٢٢
» " کلیک " :: ۱۳۸٧/٩/۱٥
» " تنها " :: ۱۳۸٧/٩/٧
» " عاشقانه 2 " :: ۱۳۸٧/۸/٢۸
» "عاشقانه " :: ۱۳۸٧/۸/۱٩
» .... و رفت :: ۱۳۸٧/۸/۱٠
» وطن آوازها :: ۱۳۸٧/۸/٥
» " گشودن پنجره " :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» " همزاد " :: ۱۳۸٧/٧/۱٢
» رقص ماه :: ۱۳۸٧/٧/٥
» یاد :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
» فروشنده :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
» نیمکت زنگ زده :: ۱۳۸٧/٦/٢٠
» هفت پرده :: ۱۳۸٧/٦/٢
» قابیل من :: ۱۳۸٧/٦/۱
» برادرم هابیل :: ۱۳۸٧/٦/۱
» سفر :: ۱۳۸٧/٦/۱
» حوا :: ۱۳۸٧/٦/۱