"آزادی"

   آزادی ، اسبی ست نازا

   در خیالش کره های چموش می زاید

   سیاه ، سپید ، ابلق

   رقص یال هایشان در باد

   دل می برد از ابرها

   و زمین زیر سم هایشان می لرزد

   چون قلب خنیاگری عاشق

   در کوچه باغ های سنگقرش

         * * 

 اما 

   چشم را 

   باز که می کنی

   اینجا

   در ظهر مرداد شهر من

   پیر یابویی ست سنگین

   زیر کاه های بی حوصلگی ...

 

 

 

/ 0 نظر / 47 بازدید