"نامه"

   دیروز نامه ای رسید

              پاکتی سپید

             کاغذی سپید

             با نقشی از حلقه های گل

   و رنجوری زنی که

   در مصاف سرطان و عشق

                          مردد است

   برایم نوشته است

   میل به زندگی مثل رودخانه ای ست

   که خشکیده

                    اما هست

   حتی اگر در انتها به دریاچه ای وصل نیست

   *   *   *

   نامه ی دیگری در راه است

       با پاکتی که سپید نیست

         کاغذی که سپید نیست

        و نقشی از حلقه های گل بنفش

   *   *   *

   رنگ خیال من

                  اما

                  آبی ست

   در هراسم

          از دور کبود می زند

  

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
فرناز

آدمها دیگر نامه نمی نویسند چون آدمها دیگر نامه نمی خوانند ... حرفهای آدم توی نامه ها جا نمی شود . نامه ها کبود شده اند و درد دارند .